ZASADY WSPÓŁPRACY

                         W celu umożliwienia prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniodawca zobowiązany jest do właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do ksiąg lub ewidencji.

Kompletne dokumenty stanowiące podstawę wpisów do księgi i ewidencji Zleceniodawca dostarcza nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą.
Zleceniodawca niezwłocznie informuje Biuro, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów, o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, wykazywaniu wszelkich przychodów podlegających opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności, o innych przychodach, mogących mieć wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej, a także dokonanych czynnościach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż oraz o zmianach w stanie zatrudnienia.

Na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów dokonywane są zapisy księgowe za pomocą licencjonowanych programów krakowskiej firmy Comarch ( ) – lidera wśród oprogramowania dla księgowości.

Ostatecznym wynikiem pracy jest sporządzenie deklaracji podatkowych i dostarczenie ich do odpowiednich urzędów. Wykonujemy także usługi związane z funkcją płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz z obsługą rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dokumentacja ZUS prowadzona jest w oparciu o program i przesyłana elektronicznie za pośrednictwem Internetu.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków klienta i biura określa umowa, zawierana z każdym klientem.
Również wysokość wynagrodzenia zależy od zakresu i rodzaju powierzonych nam obowiązków